Dernek TÜzüğü

Dernek Tüzüğü

BİZBİZZE KADINLAR İÇİN FİKİR VE DESTEK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği’dir. (“Dernek”) Derneğin merkezi İstanbul’dur. Kısa adı, BİZBİZZE’dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA İLKELERİ

2.1.        Derneğin amacı, her kesimden kadının sosyal ve ekonomik yaşamda etkili çalışmalar yapmasını desteklemektir.

2.2.        Derneğin çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kadın Girişimciliği: Bizbizze Derneği, kadınların kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bireyler olarak inisiyatif almalarını destekler, maddi ve manevi olarak gerek kişisel hayal ve hedeflerini gerekse toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerini hayata geçirmelerine katkıda bulunur.
 2. Birlikte Çalışma: Bizbizze Derneği faaliyetlerini kadınların öncülüğünde, katılımcı ve yerel aktörlerin inisiyatif almasına olanak sağlayacak şekilde üretir ve sunar.
 3. Bilimsel Düşünceye Dayalı Çalışma: Bizbizze Derneği’nin faaliyetleri bilimsel düşünce ve pratiklere uygun; bilgi ve deneyime dayalı, araştıran ve sorgulayan bir arka plana yaslanır. Bu kapsamda kadınlara sunulan hizmetlerin kalitesini evrensel standartlara yükseltmeyi hedefler.
 4. Cinsiyet Eşitliği: Bizbizze Derneği ürettiği ve sunduğu her hizmet ve politikayı cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alır. Sosyal ve ekonomik yaşamda ve nihayet yaşamın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın olmadığı bir ülke hedefler.
 5. Ayrımcılık Yasağı: Bizbizze Derneği; din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, eğitim düzeyine dair ayrımcılık yapmaksızın tüm kadınlara hizmet üretir. Bu kapsamda, Bizbizze Derneği içerisinde bir siyasi, ideolojik veya dini görüşün savunuculuğu ve/veya propagandası yapılamaz.

MADDE 3: DERNEĞİN FAALİYET ALANI

3.1.        Dernek Madde 2’de belirtilen amaca ulaşmak için; aşağıda sayılanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alanda çalışan tüm aktörlerle diyalog ve iş birliği geliştirir, kadının güçlendirilmesine ilişkin savunuculuk ve raporlama yapar; politika üretir, eğitim, mentorluk, koçluk, danışmanlık, atölye çalışmaları vb. faaliyetler yürütür.

 1. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda, kadın fikirlerinin geliştirilmesini, desteklenmesini, iş yaşamı ve sosyal hayatın içinde yer almasının sağlanmasını ve katılımının artırılmasını amaçlayan projeleri ve ayrıca toplumsal duyarlılık kapsamındaki diğer benzer projeleri oluşturmak, hazırlanmasına destek vermek ve uygulamak,
 2. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

iii.           Kadınları fikirlerini geliştirmek ve uygulanmasını destekleyecek donanımları oluşturmak,

 1. Toplumun her kesiminde gerçekleştireceği çalışmalarda, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları, Bakanlıklar, Resmi Kurumlar, Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak eğitime, sosyal ve ekonomik gelişime,kültür yaşamına ve toplumsal gelişime destek vermek amacıyla projelere destek sağlamak,
 2. Kadınların tercihlerine göre onları Girişimci – Profesyonel – Gönüllü olma rol ve sorumluluklarında desteklemek, başarılarını artırmaya yönelik ihtiyaca uyumlu destek ve danışmanlık vermek,
 3. Dezavantajlı kadın toplulukları için Dernek hizmetlerinin erişilebilirliğini geliştirici çalışmalar yürütmek, bilgi toplamak, sürekli iyileştirme sağlamak,

vii.          Kadın fikirlerinin katılımını destekleyen ulusal-uluslararası festival, panel, kongre v.b. etkinlikler düzenlemek, pazar alanı yaratmak,

viii.         Kadın fikirlerinin görünür olmasını hedefleyen kampanyalar yürütmek, yayın ve raporlar aracılığıyla toplumsal katkının geliştirilmesi için lobi faaliyetleri yürütmek ve savunucu programlar geliştirmek

3.2.        Dernek yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet alanları içinde kalmak koşuluyla;

 1. İkametgahı ile amaç hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar ve kiraya verebilir. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarruf haklarını kullanabilir, işletebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir ve gerekli tesisleri kurabilir. Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca, sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
 2. Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

iii.           Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

 1. Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yasal izin alındığında yurtdışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir.
 2. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, kurs, araştırma, temsil, gezi, festival, vb etkinlikler ile görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon yayınlarından faydalanabilir.
 3. Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapar ve bunları her türlü yayın aracı ile yayınlar; üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

vii.          İhtiyaç duyduğu gelirleri elde etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

viii.         Dernek, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına destek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlar sağlamaya çalışır.

 1. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
 2. Faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında temsilcilikler açar.
 3. Bu amaçla kamu kuruluşları ve üniversitelerle, uluslararası kuruluşlarla (dernek, vakıf, platform, işbirliği ağları vb.) işbirliği yapabilir, bu kuruluşlara üye olabilir.

xii.          Yardım Toplama Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

xiii.         Gerekli izinleri alarak lokal ve benzeri tesisler açabilir, işletebilir.

xiv.         Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, kermes ve eğlenceli etkinlikler vb, düzenler.

 1. Yasalar çerçevesinde, mevcut sivil toplum örgütlerine bir tüzel kişilik olarak üye olur.

xvi.         Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda, ortak projeler yürütür.

xvii.        Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.

xviii.       Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

xix.         Amacını gerçekleştirmek için yasal her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

MADDE 4: ÜYELİK

Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip yabancılar da dahil olmak üzere, yasalarda öngörülen üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes (tüzel kişiler de dahil olmak üzere) derneğe üye olabilir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Başvuru sahibinin üyeliği, kendisine yapılan bildirimden sonra en geç 30 gün içinde üyelik giriş ödentisinin yapılması halinde kesinleşir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal/fahri üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar, organlara seçilemezler. Onursal/fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

MADDE 5: ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Her üye Genel Kurul’a katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üye oyunu şahsen kullanır. Üyeler, kendileriyle ilgili konularda oylamalara katılmazlar.

Üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine uymak, Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, Derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, Dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermek ve üyelik girişlerinin kabulünden sonra her yıl yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır.

Uyarıya rağmen, haklı bir özür bildirmeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve Yönetim Kurulundan yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokacak tasarruflarda bulunanlara, Tüzüğün 11. maddesnin ix. bendinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılanlar veya Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılanların durumları üye kayıt defterlerine işlenir ve kayıtları kapanır. Bu durumda olanlar dernekte herhangi bir hak iddia edemezler. Kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Dernek organlarında görev alan üyeler huzur hakkı yahut başka bir ad altında para almazlar, sorumluluklarını gönüllü olarak yerine getirirler.

Üyelik şartlarını kaybeden üyenin bu hususu derhal Dernek yönetimine bildirmesi gerekmektedir. Üyenin bildirimde bulunma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı derneğin uğrayacağı zararları ve derneğe kesilebilecek idari para cezalarını tazminle yükümlüdür.

Asıl üyeler, ikametgah adresleri ile sosyal durumlarındaki değişiklikleri derhal Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Bildirmezlerse, her türlü tebligat için üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.

MADDE 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek suretiyle istediği zaman üyelikten ayrılabilir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

 1. Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

iii.           Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 1. Haklı bir özür bildirmeksizin yükümlülüklerini 30 gün içerisinde yerine getirmemek,
 2. Özel ve sosyal yaşamında şiddet kullanmak ya da şiddeti savunmak
 3. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak.

vii.          Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan veya hakaret içeren  tutum ve davranışlar geliştirmek,

viii.         Yıllık üyelik aidatını iki (2) yıl üstüste ödememek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, Yönetim Kurulu re’sen veya bir üyenin yazılı şikayeti üzerine harekete geçer, gerekli her türlü bilgiyi toplar,

Yönetim Kurulu Tüzüğün 11. maddesinin ix. bendinde belirtilen diğer yaptırımlardan birisinin yeterli olmayacağı kanısına ulaşır ise üyenin çıkarılmasına karar verebilir. İlgili üye, çıkarılma da dahil olmak üzere, her türlü disiplin yaptırımına karşı kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Genel Kurul, üyelikten çıkarma ve diğer disiplin yaptırımları hakkında son kararı verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

MADDE 8: DERNEGİN ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYE OLMASI

Dernek yasalarda öngörülen koşulları yerine getirmek, gerekli izinleri almak koşuluyla gerekli görülen benzer amaçlı uluslararası kuruluşlara Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir, üyelikten ayrılabilir.

MADDE 9: DERNEK ORGANLARI

Dernek’in organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

MADDE 10: GENEL KURUL

10.1.      Genel Kurul, Dernek’in en üst düzey organı olup, bu Tüzük uyarınca Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Üyeler’den oluşmaktadır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile her yıl Nisan ayında olağan olarak, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

10.2.      Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

10.3.      Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı her yıl Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından onaylanarak belirlenir.

MADDE 11: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

iii. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

 1. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirilmesi ve gerekli görülen değişikliklerin karara bağlanması,
 2. Kamu yararına hizmet eden dernek statüsü almak için gerekli çalışmaların yürütülmesi üzere Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

vii. Hesapların incelenmesi; Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların aklanması veya haklarında dava açılmak üzere Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi,

viii. Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programı ile bütçe tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

 1. Üyelikten çıkarılma da dahil olmak üzere, üyelerin maruz kaldıkları disiplin yaptırımlarına ilişkin itirazlarının karara bağlanması,
 2. Üyeliğe giriş ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi,
 3. Derneğin feshine, tasfiye şekline ve malvarlıklarının hangi kuruluşa devredileceğine karar verilmesi,

xii. Yasalarda ve tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

xiii. Dernek’in diğer organlarının denetlenmesi ve haklı gerekçelerle bahsi geçen organların üyelerinin görevden alınması;

xiv. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinden derneğin faaliyet alanları kapsamında daha az maliyetli ve/veya verimli profesyonel olarak hizmet alınmasının zorunlu olduğu hallerde; söz konusu hizmetin detayı , ödenecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların tespiti  ve bu iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

xvi. Dernek’in en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

MADDE 12: GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI USULÜ

12.1.      Yönetim Kurulu, bu Tüzük uyarınca Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Üyeler’in listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak Üyeler, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce toplantı tarihini, saatini, yerini ve gündemi bildirilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı bilgisi de yer alır. Birinci ve ikinci toplantı arasındaki süre bir (1) haftadan az ve altmış (60) günden fazla olamaz.

12.2.      Toplantı yeter sayısı, ilk toplantı için üye sayısının yarısından bir fazladır. Birinci toplantıda yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde ikinci toplantı hazır bulunanlar ile yapılır. Bu sayı her halükarda yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz.

12.3.      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

12.4.      Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

MADDE 13: GENEL KURUL TOPLANTILARININ USULÜ

13.1.      Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

13.2.      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

13.3.      Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

13.4.      Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür, Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

13.5.      Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 14: GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

14.1.      Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

14.2.      Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 15: DERNEK YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

15.1.      Yönetim Kurulu, Dernek’in yürütme ve yönetim organıdır ve bu Tüzük ile Türk yasalarına uygun olarak Genel Kurul’un münhasır yetki alanı dışındaki tüm konularla ilgili kararlar alabilecektir.

15.2.      Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri için bir dönem görev süresi iki (2) yıldır. Başkan en fazla iki (dönem)  seçilebilir ve en fazla dört (4) yıl süre için görev alabilir.

15.3.      Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

15.4.      Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu başkanı tarafından en az [5] gün önceden haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçü Yönetim Kurulu Başkanı’ndan yazılı olarak toplantı yapılması talebinde bulunabilir.

15.5.      Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

15.6.      Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantıda görüşülen konuların toplantıya katılanların salt çoğunluk oyu ile karara bağlanması zorunludur.

15.7       Yönetim Kurulu üyesinin görevi aşağıdaki hallerde sona erecektir:

 1. Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin dolması,
 2. Yönetim Kurulu üyesinin bir disiplin yaptırımına tabi tutulması veya dernek üyeliğine son verilmesi,

iii. Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında mevcut olan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile görevden alınması.

MADDE 16: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

iii. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

 1. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
 2. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 3. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

vii. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

viii. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

 1. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 2. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 3. Ücretli eleman istihdam etmek, isine son vermek ve bu personeli denetlemek,

xii. Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak,

xiii. Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,

xiv. Bir sonraki dönem için işleyiş planlarını yapmak,

 1. Derneğin benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına karar vermek,

xvi. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

xvii. Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

xviii. Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,

xix. Temsilcilik açılması için karar almak ve buna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 1. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

xxi. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

xxii. Mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,

xxiii. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

xxiv-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerinden  derneğin faaliyet alanları kapsamında daha az maliyetli  ve/veya verimli profesyonel olarak hizmet alınmasının zorunlu olduğu hallerde; söz konusu hizmetin Yönetim kurulunun asil ve/veya yedek üyelerinden alınması gerektiği ve/veya ne kadar ücret ödeneceği konusunda alınacak Yönetim Kurulu kararına ilgili yönetim kurulu üyesi/üyeleri katılamaz ve  kararın  diğer yönetim kurulu asil üyelerinin oy birliği ile alınması mecburidir.

xxv. Yönetim kurulu üyelerinin geçerli bir mazeretleri olmaksızın üst üste üç (3) toplantıya katılmamaları veya bir yıllık dönem içinde toplamda beş (5) toplantıya katılmamaları halinde Yönetim kurulu üyelikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kendiliğinde düşer. Üyeliği düşen yönetim kurulu üyesinin yerine ilk sırada yer alan yedek yönetim kurulu üyesi asil üyeliğe atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerinin geçerli olup olmadığına yönelik karar Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile alınır.

MADDE 17: DERNEK DENETİM KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. En çok oy alan Denetim Kurulu başkanı olur. Denetim Kurulu üyeleri görev süresi üç yıl olup, süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu salt çoğunlukla toplanabilir ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 18: DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

18.1.      Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

18.2.      Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

18.3.      Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

18.4.      Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık amaçlanır.

MADDE 19: DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Gerçek kişi üyelerden giriş ödentisi 400,00-TL yıllık aidat olarak da 360,00-TL ve tüzel kişi üyelerden giriş ödentisi olarak 600,00-TL yıllık olarak da 500,00-TL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir, üyelik başvurusu esnasında ve yıllık aidat ödemesini gerçekleştirmeden önce (i) bir (1) aydan eski olmayan öğrencilik belgesini sunarak öğrenci olduğunu kanıtlayanlar, (ii) emekli olduğunu ve ücret karşılığı başka bir işte çalışmadığını belgeleyenler, (ii) işsizlik maaşı almaya hak kazanmış olduğunu belgeleyenler veya (iii) aylık gelirinin ilgili yıl için belirlenen asgari ücret tutarının yüzde 20’den fazlasından düşükolduğunu belgeleyenler için giriş ödentisi ve yıllık aidat üzerinden yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır.
 2. Şube Ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere üç ayda bir genel merkeze gönderilen şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin 1/3’ü,

iii.           Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

 1. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak nakdi ve ayni, bağış ve yardımlar,

vii.          Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

viii.         Yasalara uygun olarak uluslar arası kurum, kuruluş ve fon sağlayıcılardan sağlanacak nakdi ve ayni yardım, bağış ve proje finansman gelirleri,

 1. Diğer Gelirler

MADDE 20: TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Dernek, işletme veya bilanço esasına göre gerekli tüm defterleri tutar.

MADDE 21: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

21.1.      Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

21.2.      Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

21.3.      Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

MADDE 22: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

22.1.      Yönetim Kurulu, Derneğin borçlanmasına ilişkin kararları almaya yetkilidir.

22.2.      Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 23: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, tüzüğe uygun faaliyetleri gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli görülen yerlerde  şube açılması ve bu konudaki iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 24          ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 25          ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.       Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.  Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.

MADDE 26: ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 27: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 28: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

28.1.      Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

28.2.      Tüzük değişikliğinde Genel Kurul, üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

28.3.      Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan ve oy hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oylarıyla alınır. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az  olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 30: TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal vehaklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 31: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İşbu tüzük 31 (otuzbir) maddeden ibarettir.